Lecznica dużych zwierząt apra-wetpress s.c. | ul. Bażancia 1 | 86-031 Myślęcinek

Podstawowe zasady recenzowania prac

1. Nadesłane teksty są poddawane przez Redakcję wstępnej ocenie.

2. Teksty wstępnie przyjęte do publikacji przekazywane są do dwóch niezależnych recenzentów.

3. Recenzenci nie są afiliowani przy tej samej placówce, z której pochodzą autorzy, i nie są z autorem w zależności służbowej, nie pozostają z autorem w konflikcie interesów ani w bliskich stosunkach osobistych oraz nie pozostawali względem autora w bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

4. Redakcja stosując zasadę double blind review, przestrzega, aby recenzenci i autorzy nie znali swoich tożsamości.

5. W przypadku, gdy grono specjalistów w danej dziedzinie jest zbyt wąskie, aby zachować zasadę zawartą w punkcie 3, może mieć miejsce odstępstwo od tej zasady.

6. Redakcja pozostawia recenzentom swobodę w podjęciu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do recenzji.

7. Recenzenci są zobowiązani do poufności aż do momentu publikacji recenzowanego tekstu.

8. Recenzent przekazuje Redakcji recenzję sporządzoną w postaci elektronicznej oraz w formie papierowej z odręcznym podpisem, która przechowywana jest w redakcji przez okres 2 lat. Recenzja powinna kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu lub nie artykułu do publikacji.

9. Redakcja nie przyjmuje recenzji, które nie spełniają merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej i nie jest zgodna z przesłanym wzorem recenzji.

10. Uwagi recenzenta przekazywane są autorowi recenzowanego tekstu, który ma obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i poprawić tekst. Natomiast recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu.

11. Jeśli autor nie zgadza się z konkluzjami recenzenta, ma prawo do ustosunkowania się do nich. Wówczas decyzję o publikacji tekstu podejmuje Redaktor Naczelny przy wsparciu członków Rady Naukowej na podstawie analizy uwag i konkluzji zawartych w recenzji wraz z ewentualnymi odpowiedziami na nie autora tekstu i ostatecznej wersji tegoż tekstu dostarczonej przez autora.

12. Raz w roku Redakcja zamieszcza w wersji papierowej, a w sposób ciągły na stronie internetowej, uaktualnioną pełną listę recenzentów, z którymi Redakcja współpracuje.

(szczegółowe zasady recenzowania m.in. w publikacji „Dobre praktyki w procedurach recenzencyjnych w nauce”, dostępnej na stronie internetowej MNiSW: www.nauka.gov.pl).